ภาษาไทย4
(ชมัยพร)

หน่วยที่ ๔ นารายณ์ปราบนนทก

หน่วยที่ ๕ โคลงสุภาษิต
หน่วยที่ ๖ โคลงประพาสธารทองแดง
หน่วยที่ ๗ กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า